FYSIOTERAPI

 

 

Undersøkelse, diagnostisering og behandling av muskel og skjelettplager.


Vi tenker helhet og prøver å finne årsakene til plagene dine som ikke nødvendigvis sitter der plagene og smertene oppstår.Vi vektlegger aktiv rehabilitering og har som mål at pasienten er delaktig i rehabiliteringen og selv kan bli i stand til å mestre sine plager.


Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. 


Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.


Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.
 MANUELLTERAPI


Manuellterapeuter er fysioterapeuter med to-årig klinisk videreutdanning. 


Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.


Manuellterapeuter er primærkontakter og kan sykmelde pasienter i inntil 12 uker, henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten, henvise pasieter til radiologiske undersøkelser.


Manuellterapeuten sin oppgave er å undersøke, vurdere og behandle pasienter som opplever smerter eller nedsatt funksjon, samt å henvise videre til billeddiagnostikk (MR, CT, røntgen) eller spesialist (f.eks nevrokirurg eller reumatolog) ved behov for videre utredning.


Manuellterapeut kan også sykemelde i opptil 12 uker for plager relatert til nerve, muskel og skjelett.


Manuellterapeuter jobber vanligvis som selvstendig næringsdrivende i privat praksis/med driftstilskudd, innenfor toppidrett, innen forskning, på rehabiliteringssentre og på smerteklinikker/sykehus.


En manuellterapeut har fortsatt sin kunnskap som utdannet fysioterapeut, innenfor rehabilitering etter skader, treningslære og prestasjonsfremming.  De to årene med videreutdanning innebærer at man fordyper seg videre og øker sin kunnskap innenfor bla. patologi, differensialdiagnostikk, smerteforståelse, kommunikasjon og manuell behandling.


Noen videreutdanner seg mer spesifikt innenfor kognitiv terapi og smertemestringsstrategier, og har da en kompetanse som ofte vil være nyttig for deg som har hatt vondt i lang tid.